FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
राजपत्र भाग ८ 04/20/2022 - 16:26 PDF icon राजपत्र भाग ८.pdf
राजपत्र भाग ७ 04/20/2022 - 15:00 PDF icon राजपत्र भाग ७.pdf
राजपत्र भाग ६ 04/20/2022 - 14:46 PDF icon राजपत्र भाग ६.pdf
आर्थिक ऐन-२०७८/०७९ 01/20/2022 - 15:02 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७८_०७९.pdf
राजपत्र भाग ५ 03/23/2021 - 11:37 PDF icon राजपत्र ५.pdf
राजपत्र_२०७६ (भाग ४) 02/16/2020 - 12:04 PDF icon राजपत्र 4.pdf
राजपत्र_२०७६ (भाग ३) 02/16/2020 - 12:02 PDF icon राजपत्र 3 - 2076.pdf
विनयोजन ऐन - २०७६ 08/08/2019 - 14:55 PDF icon विनयोजन ऐन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन-२०७६-कटारी नगरपालिका 07/31/2019 - 15:28 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७६.pdf
नेपालको सबिधान-२०७२ 11/29/2018 - 12:31 PDF icon नेपालको सबिधान-२०७२.pdf
स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१ 11/29/2018 - 11:51 PDF icon स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१.pdf
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०६९ 11/29/2018 - 11:51 PDF icon स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०६९.pdf
स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७ 11/29/2018 - 11:50 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७.pdf
स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ 11/29/2018 - 11:49 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७.pdf
सार्वजानिक-निजि साझेदारी नीति, २०६० 11/29/2018 - 11:44 PDF icon सार्वजानिक-निजि साझेदारी नीति, २०६०.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ 11/29/2018 - 11:40 PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली, निर्देशन संग्रह २०७० 11/29/2018 - 11:34 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली, निर्देशन संग्रह २०७०.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति 11/29/2018 - 11:29 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति 11/29/2018 - 11:20 PDF icon बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति.pdf
आर्थिक ऐन-२०७५-कटारी नगरपालिका 08/29/2018 - 11:10 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७५-कटारी नगरपालिका.pdf
विनियोजन ऐन-२०७५-कटारी नगरपालिका 08/29/2018 - 11:08 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७५-कटारी नगरपालिका.pdf
कटारी नगरपालिका राजपत्र (भाग-२) २०७५ 08/24/2018 - 12:24 PDF icon राजपत्र २.pdf
कटारी नगरपालिका राजपत्र (भाग-१) २०७५ 08/24/2018 - 12:12 PDF icon राजपत्र १ .pdf
नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२ 07/16/2015 - 00:56 PDF icon नयाँ स‌ंविधानको मस्यैादा २०७२.pdf