FAQs Complain Problems

फाराम डाउनलोड

फारामहरु

१) सम्पति विवरण फाराम

२) कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम-निजामती

३) कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम-लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थायी नियुक्त

४) कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम-रा. प. अन. तथा श्रेणी बिहिन निजामती

५) कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम-स्थानीय स्थायी

६) कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम-करार सेवा

७) रोजगार सहायकको लागि दरखास्त फाराम

७) कृषि तथा पशु प्राविधिक दरखास्त फाराम

८) का. स. मु. स्वास्थ्य समूह

९) योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन प्रतिवेदन अनुसूची फाराम

१०) सामुदायमा आधारित पुन स्थापना सहज कर्ता पदका लागि दरखास्त फारामको ढाचा

११) सामुदायमा आधारित पुन स्थापना सहज कर्ता पदका लागि लिईने खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको पाठ्यक्रम l