कटारी नगरपालिकाको आ. व. २०७२-७३ को प्रस्तावित पूँजीगत कार्यक्रम