हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०३५ ४५०२९६, +९७७ ०३५ ४५००३९

फ्याक्स : +९७७ ०३५ ४५०२९६

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०३५४५०५७३

इमेल : ict.katarimun@gmail.com

गूगल नक्सा :