हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

उपभोक्ता समिति दर्ता गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

  • उपभोक्ता समितिको निवेदन ।
  • उपभोक्ता समिति गठन गर्ने भनी आमभेला बाट भएको निर्णयको प्रतिलिपी ।
  • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।