हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

आ. व. २०७५/७६ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राबेल, रोडा बालुवा उत्खनन तथा संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

गूगल नक्सा

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6961.2769237152015..." width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>