हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

आ.व.२०७५/0७६ मा कटारी नगरपालिका अन्तर्गत वाड न. २ को लागि पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान ।